หน้าแรก  -->

053-611378

เขียนโดย ssw
หมวด:

ssw10 เมื่อวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2561 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนคร   เชียงใหม่ และมูลนิธิหู คอ จมูก ชนบท จัดทำโครงการผ่าตัดหูสัญจรขึ้นโดยมีกิจกรรม   ผ่าตัดโรคหูน้ำหนวก การให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาโรคหูชั้นกลางอักเสบ แก่ผู้ป่วยและ   ประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้ป่วยมารับการผ่าตัดทั้งสิ้น 11 ราย โครงการนี้   คาด  ว่าจะจัดขึ้นทุกปีเพื่อยังประโยชน์แก่ผู้ป่วยชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะได้ไม่ต้องเสีย   เงิน เสียเวลามากในการเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่นๆและยังได้รับการรักษาหรือ   ผ่าตัดได้เร็วขึ้นด้วย หากโครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นอีก โรงพยาบาลศรีสังวาลย์จะ   ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน อีกครั้งssw11 ssw12

เขียนโดย ssw
หมวด:

chiva
วันที่ 9 มีนาคม 2561 รศ.นพ.อภิชัย อังสพัทธ์และทีมมูลนิธิ สร้างรอยยิ้มมอบเงินให้แก่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ เพื่อนำไปสร้างประโยชน์แก่สาธารณประโยชน์ เป็นจำนวน 624,000.-บาท โดยมีนพ.ชีวา มั่งมี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์เป็นผู้รับมอบ
ทางโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ขอขอบคุณทีมมูลนิธิสร้างรอยยิ้มมา ณ โอกาสนี้

เขียนโดย ssw
หมวด:

moph1
วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับการตรวจราชการ รอบที่ 1 ณ ห้องประชุม ส.ว อาคาร ส.ว. โรงพยาบาลศรีสังวาลย์


moph2 moph3

เขียนโดย ssw
หมวด:

ssw1 
 7 มีนาคม 2561 นพ.พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ กล่าว   ต้อนรับและให้โอวาทแด่ผู้ถูกคุมประพฤติ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 50 นายโดย 
 การนำของประธานอาสาสมัครคุมประพฤตินายมานพ พิบูลอารักษ์ ( เฮียน้อย )และ
 นายกสมาคมชมรมผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน คุณคำปัน โรจน์มณีบรรพต ที่จะได้ร่วม
 เป็นจิตอาสา ทำประโยชน์เพื่อสังคมและโรงพยาบาลศรีสังวาลย์โดยการทำความ
 สะอาดรั้วและทาสีรั้วใหม่ภายในโรงพยาบาล ซึ่งจะถึงวันคล้ายวันเกิดของโรงพยาบาล
 ศรีสังวาลย์ในวันที่ 18 มีนาคม 2561 นี้ssw2 ssw3

เขียนโดย ssw
หมวด:

b1

นายพงษ์พจน์ ธีรานันตชัย ผอ.รพ ได้นำบุคลากร เจ้าหน้าที โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" (Zero Tolerance) เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกตามยุทธศาสตร์ ระยะ ๓


b2