โรงพยาบาลศรีสังวาลย์จัดกิจกรรม 5ส เพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาตามเกณฑ์ Green & Clean hospital ปี 2561 

053-611378

เขียนโดย ssw
หมวด:

s1

 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์จัดกิจกรรม 5ส เพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาตามเกณฑ์   
 Green & Clean hospital ปี 2561 เวลา 14.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคาร ส.ว. เพื่อรับนโยบาย โดยกำหนดให้มี   
 กิจกรรมทุกวันพุธดังนี้
 1.ให้เจ้าหน้าที่แต่งการชุดกีฬาของโรงพยาบาล
 2.เจ้าหน้าที่ทุกท่านออกกำลังกาย โดย เต้นแอโรบิค กีฬาอื่นๆ หรือ เดินเก็บใบไม้ร่วงและขยะตามภายนอก       
    อาคาร ไม่น้อยกว่า 30 นาที ตั้งแต่       เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป
 3.กลุ่มงานอาชีวเวชกรรมดูแลกำกับ และประเมินผลสุขภาพเจ้าหน้าที่

 s2s3s4