ขั้นตอนการรับบริการ 

053-611378

เขียนโดย ssw

ผู้ป่วยใหม่ และผู้ป่วยที่ทำบัตรหาย 
1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่โต๊ะหน้าห้องบัตรชั้น 1 อาคาร สว
2. ติดต่อพยาบาลคัดกรองและรับใบคัดกรองเพื่อแยกประเภทผู้ป่วย 
3. นำเอกสารตามข้อ 1และ 2 พร้อมบัตรประชาชน ยื่นที่ห้องบัตร
4. นำใบคัดกรองติดต่อพยาบาลที่หน้าห้องตรวจและ รับบัตรคิว
5. รอรับการตรวจตามลำดับบัตรคิว หน้าห้องตรวจ

ผู้ป่วยเก่า ผูู้ป่วยนัด 
1. ติดต่อพยาบาลคัดกรองและรับใบคัดกรองเพื่อแยกประเภทผู้ป่วย

2. นำบัตรประจำตัวคนไข้และใบคัดกรองยื่นที่ห้องบัตร
3. นำใบคัดกรองติดต่อพยาบาลที่หน้าห้องตรวจและ รับบัตรคิว
4. รอรับการตรวจตามลำดับบัตรคิว หน้าห้องตรวจ