เขียนโดย ssw
ฮิต: 54

คลินิกเวชกรรมฟื้นฟู

ให้บริการเวชกรรมฟื้นฟู กลุ่มผู้ป่วยโรคกระดูกกล้ามเนื้อ ข้อ ระบบประสาท ผู้พิการ
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (NCD) กลุ่มเด็กพัฒนาการล่าช้า และประชาชนทั่วไป ครอบคลุมทั้งการส่งเสริม ป้องกัน รักษา
ฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วยใน และบริการเชิงรุก ประกอบด้วย

  • งานกายภาพบำบัด
  • งานกิจกรรมบำบัด
  • งานกายอุปกรณ์

สถานที่ติดต่อ : แผนกกายภาพบำบัด ห้องเบอร์ 29

เวลาปฏิบัติการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.

คลินิกคัดกรองพัฒนาการเด็ก (ตึกANC) วันอังคาร 9.00-16.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 053-611378 ต่อ 5029

หมวด: