เบอร์โทรภายใน 

053-611378

เขียนโดย ssw
                                                 
      เบอร์โทรศัพท์ภายในอาคาร สว.

ห้อง

เบอร์โทร

ห้อง

เบอร์โทร

ห้อง

เบอร์โทร

ห้องเก็บบัตร(ใต้ดิน)

1102

อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน

1702

ห้องประชุม

3201

ห้องค้นหาข้อมูล

1703

อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน

1703

ห้องวิสัญญี

3202

ห้องยานอก

1204

คลินิกพิเศษ

1704

ห้องพักเจ้าหน้าที่

3203

ห้องหัวหน้าเภสัชกรรม

1205

คลินิกพิเศษ

1705

ห้องผ่าตัด

3204

ห้องเก็บเงินผู้ป่วบนอก

1206

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ฯ

4001

ห้องพิเศษรวม 2.1

4001

ห้องสังคมสงเคราะห์

1207

ฝ่ายการพยาบาล

2002

ห้องพิเศษรวม 2.2

4002

ห้องฉีดยาทำแผล

1208

ห้องพักแพทย์

2101

ห้องพิเศษรวม 2.1

4003

ห้องหัวหน้ารังสีการแพทย์

1302

ห้องพักแพทย์

2102

ห้องพิเศษรวม 1.2

4004

ห้องรังสีการแพทย์ (เคาร์เตอร์)

1301

ห้องการเงิน

2103

ห้องพิเศษหมายเลข 13

4007

ห้องชันสูตร

1303

ห้องวิทยุ

2104

ห้องเคาร์เตอร์พยาบาลพิเศษ

4011

ห้องตรวจจักษุ

1304

ห้องหัวหน้าฝ่ายบริหาร

2105

ห้องเคาร์เตอร์พยาบาลพิเศษ

4012

ห้องพยาธิคลีนิค

1305

ห้องหัวหน้าฝ่ายการเงิน

2106

ห้องพิเศษหมายเลข 11

4016

ห้องจิตเวช

1306

ห้องบริหาร (ธุรการ)

2107

ห้องพิเศษหมายเลข 10

4017

ห้องตรวจโรค ( OPD)

1401

ห้องบริหาร (ธุรการ)

2108

ห้องพิเศษหมายเลข 9

4018

ห้องตรวจโรค ( OPD)

1402

ห้องบริหาร (ธุรการ)

2109

ห้องพิเศษหมายเลข 8

4019

ห้องตรวจโรค ( OPD)

1403

ห้องบริหาร (ธุรการ)

2110

ห้องพิเศษหมายเลข 7

4020

ห้องตรวจโรค ( OPD)

1404

ห้องทันตกรรม

2207

ห้องพิเศษหมายเลข 6

4021

ห้องตรวจโรค ( OPD)

1405

ห้องทันตกรรม

2208

ห้องพิเศษหมายเลข 5

4022

ห้องตรวจโรค ( OPD)

1406

ศูนย์คุณภาพ (HA Central)

2301

ห้องพิเศษหมายเลข 4

4023

ห้องตรวจโรค ( OPD)

1407

ห้องประชุมอาคาร ชั้น 2

2302

ห้องพิเศษหมายเลข 3

4024

ห้องพักพยาบาล

1408

ห้องควบคุมแสง - เสียง

2304

ห้องพิเศษหมายเลข 2

4025

เคาร์เตอร์พยาบาล

1409

ห้องประชุมฝ่ายบริหาร

2401

ห้องพิเศษหมายเลข 1

4026

ห้องยา (นอกเวลา)

1501

หน้าห้องผู้อำนวยการ

2402

ห้องพิเศษหมายเลข 18

4027

ห้องเก็บเงิน (นอกเวลา)

1502

ห้องผู้อำนวยการ

2403

ห้องพิเศษหมายเลข 17

4028

ห้องผสมยา

1503

ห้องรองฯแพทย์ ฯ

2404

ห้องพิเศษหมายเลข 16

4029

ห้องเก็บยา

1504

ห้องรองฯฝ่ายบริหาร

2407

ห้องพิเศษหมายเลข 15

4030

ห้องเวรยาม

1606

ห้อง ปชส. (ห้องผ่าตัด)

3101

ห้องพิเศษหมายเลข 18

4031

ห้องล้างท้องและขูดมดลูก

1607

ห้องปฏิบัติการพยาบาล

3102

ห้องเผือก (กระดูก)

1608

ห้องพักพยาบาล

3103

ประชาสัมพันธ์ 

9

 

 


                                                                    หมายเลขโทรศัพท์อาคารเดิม

ห้อง

เบอร์

ห้อง

เบอร์

ห้อง

เบอร์

ห้องศูนย์คอม

5001

ธนาคารเลือด

5023

ห้องไตเทียม

5057

..

5002

ชันสูตร 1

5024

ห้องสหกรณ์

5059

..

5003

ชันสูตร 2

5025

ห้องประชุมโภชนาการ

5061

ห้อง พค.บว.

5004

หน่วยจ่ายกลาง

5028

บ้านพักรับรอง (ข้างสนามบาส)

5062

ห้อง พค.บว.

5005

กายภาพบำบัด

5029

ห้องเภสัชกรศิริพร/สุภารัตน์

5076

ห้อง พค.บว.(ฝ่ายสวัดิการฯ)

1503

ห้องจ่ายยาใน

5032

ห้องเภสัชกรกัญญารัตน์

5083

ซักฟอก - ตัดเย็บ

5008

ห้องคลังยา

5033

ห้องเภสัชกรวนิดา

5084

ซ่อมบำรุง

5009

ห้องแพทย์แผนไทย

5043

เภสัชกรนพดล

5085

ยานพาหนะ

5010

คลินิกพิเศษ 2

5040

บ้านพักแถวบ้านคุณวันเพ็ญ

5087

ป้อมยาม

5011

หอผู้ป่วยเด็กอ่อน

5046

แฟลตพยาบาลใหม่ (162)

5088

บำบัดน้ำเสีย

5012

ศัลยกรรมชาย

5047

แฟลตพยาบาลใหม่ (163)

5089

กายอุปกรณ์

5030

ศัลยกรรมหญิง

5048

แฟลตพักครอบครัว 32 ยูนิต

5090

โภชนาการ

5015

หอผู้ป่วยเด็ก

5049

แฟลตพักพยาบาล (ติดน้ำเสีย)

5091

สุขศึกษา

5016

ไอ.ชี.ยู ICU

5050

แฟลตพักเจ้าหน้าที่โสด

5092

เวชกรรมสังคม

5017

อายุรกรรมชาย

5051

แฟลตพักครอบครัว 40 ยูนิต

5093

ห้องเก็บเงิน (ใน)

5018

อายุรกรรมหญิง

5052

พัสดุบริการ

5007

ห้องสมุด

5021

ห้องคลอด

5053

ซ่อมบำรุง ชั้น2

5199

ห้องโสต ฯ

2301

ห้องผู้ป่วยหลังคลอด

5054

Dayeare

5042