รายงาน/แผนการ/ผลการปฏิบัติ 

053-611378

รายงาน/แผนการ/ผลการปฏิบัติ

เรื่อง วันที่ประกาศ ไพล์
รายงานผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติงานเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ วันอาทิตย์, 01 เมษายน 2561 Download
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 วันอาทิตย์, 01 เมษายน 2561 Download
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 วันอาทิตย์, 01 เมษายน 2561 Download
แนวทางการปฏิบัติงาน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคไข้เลือดออก วันอาทิตย์, 01 เมษายน 2561 Download
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ วันอังคาร, 03 เมษายน 2561 Download
คู่มือการปฏฺิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ วันอังคาร, 03 เมษายน 2561 Download
srisangwan