หมวดการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

053-611378

หมวดการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 
เรื่อง ไพล์
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 9(2).(รพ.ศว) Download
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ท้บซ้อน Download
รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน Download
srisangwan