เขียนโดย ssw
ฮิต: 205

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ กลุ่มงานอายุรกรรม กลุ่มงานเวชกรรมสังคม และกลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลศรีสังวาลย์

จัดโครงการความรู้สู่ประชาชน เรื่อง คัดกรอง ป้องกัน รู้ทันโรคไต โดยนายแพทย์สิทธิพงษ์ ยิ้มสวัส

เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันโรคไต และญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไตDSC06515

DSC06456

DSC06459

DSC06465

DSC06472

DSC06489

DSC06509

DSC06508

DSC06440

DSC06448

DSC06453

DSC06445

DSC06443

DSC06442