โรงพยาบาลศรีสังวาลย์และเครื่อข่ายบริการสุขภาพ อ.เมือง แม่ฮ่องสอน นายแพทย์วรเชษฐ เต๋ชะรัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ เป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน น่าเชื่อถือ ไว้วางใจ Srisangwan Hospital provides quality, standard, credible, and trustworthy health services บริการด้วยเครื่องมีทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ Services are done with medical equipment with quality and standards according to principles

ติดตามเรา

Choose A Language เลือกภาษา

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. การเจ้าหน้า/รับสมัครงาน
  3. พัสดุ/จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งบุคลเข้ารับราชการพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบรรุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และนักรังสีการแพทย์
ประกาศ ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และนักรังสีการแพทย์
ประกาศ ประกาศขึ้นบัญชี ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบบรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และนักรังสีการแพทย์
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ช่างเทคนิค นักรังสีการแพทย์
ประกาศ แจ้งผลการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป นักวิชาการการเงิน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประกาศ รับสมัครบุคลเพื่่อเลือกสรรเป็นนักงานราชการทั่วไปช่างเทคนิค นักรังสีการแพทย์
ประกาศ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไป นักเทคนิคการแพทย์
ประกาศ รับสมัคร นวก.การเงิน+จพ.การเงิน คลิกรายละเอียด
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่่วไป นักเทคนิคการแพทย์

ประกาศ ประกาศ สอบราคาวัสดุบริโภค เพื่อทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ข้าวสาร
ประกาศ ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ซีอาร์ม
ประกาศ สอบราคาจ้างติดตั้งระบบจ่ายแก๊สทางการแพทย์ ในอาคารผู้ป่วย 120 เตียง
ประกาศ แบบรายแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ุการแพทย์จำนวน 1 รายการ ครื่องเครื่องช่วยหายใจชนิด ควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ุการแพทย์จำนวน 1 รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องควบคุมการให้สารละลาย ทางหลอดเลือดดาชนิด ๑ สาย จานวน ๔ เครื่อง ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ุการแพทย์จำนวน 1 รายการ เตียงผู้ป่วยชนิด 5 ไกสำหรับ icu
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ุการแพทย์จำนวน 1 รายการ syring pump
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ุการแพทย์จำนวน 1 รายการ เครื่องติดตามการทำงานหัวใจ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ุการแพทย์จำนวน 1 รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
สอบราคาจะซื้อจะขายวัสดุงานบ้านงานครัว ถึงขยะชนิดต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
สอบราคาจะซื้อวัสดุการแพทย์จำนวน 1 รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
สอบราคาจะซื้อจะขายวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

next
prev
Position: breadcrumb [ Style: outline]
Sunday the 7th. โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 053611378 โทรสาร 053 611408 E-mail address phh5801@health2.moph.go.th - Joomla Site Templates